ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA

Na podstawie § 19 pkt. 2a Statutu Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zarząd PUTW zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 07 lutego 2019 r. w auli Zespołu Szkół w Pasłęku przy ul. Zwycięstwa 28 .

I termin godz. 16:30

II termin godz. 17:00 (zgodnie z §20 ust. 2 Statutu PUTW).

 

Porządek Zebrania:

Otwarcie Walnego Zebrania.

Wybór przewodniczącego zebrania.

Wybór protokolanta.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Wybór komisji:

  1. a) skrutacyjnej,
  2. b) uchwał i wniosków.

Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Zarządu PUTW z działalności za rok 2018.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedłożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Udzielenie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.

Określenie ogólnych kierunków programu działalności Stowarzyszenia na 2019 r.

Dyskusja i wolne wnioski.

Wybór nowego zarządu.

Ukonstytuowanie się zarządu.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia PUTW do Federacji UTW.

Podjęcie uchwały o zmianie statutu oraz przystąpieniu PUTW do organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

Zamknięcie obrad.

 

Zarząd PUTW