Walne Zebranie Członków PUTW

W dniu 22.02.2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pasłęku.

Zebranie otworzyła Prezes Helena Mendelewska, witając zebranych słuchaczy, Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącą zebrania, którą została jednogłośnie wybrana Wiceprezes – Jadwiga Seroka. Protokolantem została Zofia Kania.  Dokonano wyboru stosownych komisji.

Pani Prezes Helena Mendelewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Helena Siedlińska odczytała protokół kontroli działalności PUTW . Podjęto jednogłośnie  Uchwałę nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i Uchwałę nr 2 o udzieleniu Zarządowi absolutorium. W dalszej części Pani Prezes Helena Mendelewska przedstawiła kierunki działania na rok 2024. W dyskusji i wolnych wnioskach padła propozycja zwiększenia opłaty członkowskiej za semestr do kwoty 40 zł. Podjęta została Uchwała nr 3 o zmianie kwoty składki członkowskiej – 80 zł. za cały rok akademicki, która będzie obowiązywać od początku roku 2024/2025.        Koleżanka Zosia Kania w imieniu słuchaczy podziękowała Zarządowi za pracę, podkreślając, jak ważne jest dla seniorów funkcjonowanie naszej uczelni.

Podjęto sprawę uaktualnienia Regulaminu PUTW. Omówiono punkty, które należy zmienić. (aktualny Regulamin poniżej).  Na zakończenie Pani Prezes jeszcze raz podziękowała wszystkim za zaangażowanie i udział w zajęciach proponowanych przez Zarząd.

Na tym Zebranie zakończono.  ( Dokumenty z Walnego Zebrania są do wglądu w siedzibie PUTW)

Regulamin Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 22.02.2024

 1. Organizatorem Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwanego dalej PUTW jest Stowarzyszenie Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą : Pl. Grunwaldzki 8/81 w Pasłęku.

 2. Słuchaczem PUTW może być każdy, kto ukończył 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia, kto pragnie pogłębiać swoją wiedzę, i przejawia chęć dalszego rozwoju, złoży deklarację członkowską, dokona wpłaty wpisowego- (20,00 zł.)

 3. Celem działalności PUTW jest aktywizacja osób starszych, podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób w późnej dorosłości, poprzez promocje aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmacniania pozycji seniorów w lokalnym środowisku, oraz środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów.

 4. Złażone cele PUTW realizuje poprzez:

 • organizacje wykładów, seminariów, warsztatów, lektoratów językowych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć.

 • prowadzenie samokształceniowej działalności kulturalnej, rekreacyjnej, krajoznawczej i turystyki,

 • prowadzenie działalności klubowej,

 • tworzenie grup i sekcji samopomocowych

 • warunkiem rozpoczęcia zajęć z oferty dodatkowej, jest powstanie grup liczących minimum 10 osób, z wyjątkiem grup określających ilość,

5. PUTW utrzymywany jest z darowizn, zapisów, spadków i ofiarności publicznej, dotacji, subwencji i grantów, wpłat sponsorów i wpłat własnych słuchaczy, oraz pracy własnej.

6. Zajęcia w ramach PUTW odbywają się w systemie semestralnym. Rok akademicki trwa od października do maja następnego roku kalendarzowego i podzielony jest na dwa semestry.

7. Koordynatorem PUTW jest Prezes Stowarzyszenia Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku .

8. Podstawowe prawa słuchacza PUTW:

 • zdobywanie wiedzy, rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności,

 • dowolność w wyborze zajęć i ich ilości,

 • wyrażanie opinii o prowadzonych zajęciach,

 • posiadanie legitymacji słuchacza,

9. Podstawowe obowiązki słuchacza PUTW:

 • uczęszczanie na zajęcia,

 • postępowanie zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

 • terminowe uiszczanie składek członkowskich (I semestr – koniec listopada,

  II semestr – koniec marca) w kwocie w/g uchwał Walnego Zebrania

 • terminowe uiszczanie opłat za zajęcia dodatkowe,

 • za zajęcia w których słuchacz nie uczestniczy, nie przysługuje zwrot wniesionej wpłaty.

10. Kierunki pracy dydaktycznej PUTW określa Zarząd.

11. Każdy słuchacz zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji słuchacza( potwierdzenie opłacenia składek )

12. PUTW używa podłużnej pieczęci, ma prawo do wydawania legitymacji, używania logo.

13. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i akceptacji słuchaczy.