Walne Zebranie Członków PUTW

                      Zarząd PUTW działając na podstawie § 19 pkt 1

                                  Statutu Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zwołuje na dzień 22 lutego 2024 roku godz. 16.00

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PUTW.

Zebranie odbędzie się w

Zespole Szkół ul. Zwycięstwa 28

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

a) skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie Zarządu PUTW z działalności za rok 2023 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

9. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023 r.

10 .Udzielenie Zarządowi absolutorium.

11. Określenie ogólnych kierunków programu działalności Stowarzyszenia na 2024 r.

13. Dyskusja i wolne wnioski

14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków, oraz komisji skrutacyjnej.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

Dokumenty Stowarzyszenia będą udostępnione do wglądu w siedzibie PUTW

Pl. Grunwaldzki 8/81 w dniu 14 lutego 2024 roku w godzinach 10.00-12.00.