Walne Zebranie Sprawozdawcze II 2020

W dniu 06.02.2020 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PUTW. Zebranie otworzyła Pani Prezes Helena Mendelewska – witając wszystkich, następnie zaproponowała na przewodniczącą zebrania -Wiceprezes Jadwigę Seroka – propozycja została przyjęta jednogłośnie przez zebranych członków. Dokonano wyboru stosownych komisji i protokolanta zebrania.  Pani Prezes Helena Mendelewska przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie II 2019 – II 2020.

Pani Helena Siedlińska – przewodnicząca Komisji rewizyjnej przedstawiła protokół pokontrolny z działalności PUTW za okres 01.01.2019 – 31.12.2020 – wnioskując o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi absolutorium. Obydwa wnioski zostały przyjęte jednogłośnie, co zostało ujęte w Uchwałach i odczytane przez Przewodniczącą komisji –  Teresę Nasiadko. 

  Pani Prezes Helena Mendelewska  wyróżniła naszych „studentów  ” wyjątkowo angażujących się w działalność Stowarzyszenia, dziękując im za wparcie, za pracę, za chęć pomocy w każdej dziedzinie.

Następnym punktem była dyskusja i wnioski. W tym punkcie zebrania Pani Prezes Helena Mendelewska otrzymała kwiaty i podziękowania od pozostałych członków Zarządu i tych słuchaczy, którzy zawsze są blisko , zawsze gotowi do pomocy. Kwiaty i podziękowania otrzymała również Wiceprezes Jadwiga Seroka. Dzięki ogromnej pracy Pani Prezes Heleny Mendelewskiej przy wsparciu Pani Wiceprezes Jadwigi Seroki – w niezbyt sprzyjających okolicznościach, nowemu Zarządowi udało się zrealizować nie tylko wszystkie założenia i plany, ale także różne inne spontaniczne akcje.

Wszystkie propozycje i uwagi zgłaszane przez zebranych, zostały zapisane w protokóle Komisji Uchwał i wniosków i odczytane przez Przewodniczącą Komisji Czesławę Maly. 

Na tym zebranie zakończono.